Nationale Behandlingsvejledninger (NBV)


Udarbejdelse

Udvalg for Nationale Behandlingsvejledninger (U-NBV) udarbejder et kommissorium og en grundskabelon til NBV inddragende udredning, behandling, kontrol, udarbejdelse af clinical flow charts, kliniske databaser, indikatorer i DANBIO og implementering. U-NBV udarbejder en grundskabelon for KP inddragende indhold, formen og præsentation.

Forfatterne i de enkelte NBV opgives alfabetisk, med angivelse af formanden.

Medlemmerne i de enkelte NBV udpeges for en 4-årig periode og/eller frem til næste redigering af NBV. Formanden for NBV har lederskabet for, at NBV redigeres løbende, når behov opstår. Disse løbende redigeringer skal godkendes af DRS bestyrelse ved indstilling af U-NBV formanden. Ved store, gennemgribende redigeringer af NBV, skal denne udsendes i ny medlemshøringsfase og godkendes af DRS bestyrelse. Det er DRS bestyrelse, efter indstilling fra U-NBV formanden, der tager stilling til, hvorvidt der er tale om en redigering af et omfang, der skal sendes i medlemshøring.


Implementering

Når et udkast er udarbejdet fremlægges det på DRS hjemmeside og rundsendes til høring blandt selskabets medlemmer. Der fastsættes en høringsfrist på minimum 2 måneder og maksimalt 3 måneder, hvor medlemmer af DRS skriftligt kan komme med indsigelser/kommentarer. Formanden for NBV fungerer som kontaktperson i høringsfasen og skal i fornødent omfang – i samarbejde med de øvrige medlemmer af NBV arbejdsgruppen, sikre indarbejdelse/ændring af udkast til NBV. Et evt. revideret udgave lægges ud på hjemmesiden en uge før medlemsmødet. Herefter fremlægges retningslinjen til drøftelse på et medlemsmøde. Kun indsigelser/kommentarer, der er underbygget af skriftlige svar i høringsperioden kan forventes at få opsættende virkning.

Efter fremlæggelse og drøftelse på medlemsmødet indstiller formanden for U-NBV den pågældende NBV til godkendelse i DRS bestyrelse. Godkendelse eller forkastelse skal foretages indenfor seks måneder efter medlemsmødet. De godkendte vejledninger offentliggøres på hjemmesiden.

Patientforening og faglige samarbejdspartnere

Gigtforeningen skal høres, når der er udarbejdet udkast til NBV og gruppen skønner det relevant. NBV udgaven kan, når den sendes i medlemshøring, tillige sendes til bestyrelsen af respektive specialeselskaber, hvor dette findes relevant. Undtagelsesvist kan samarbejdspartnere fra andre specialeselskaber inddrages i NBV arbejdet.

Opfølgning og revision

Medlemmerne i de enkelte NBV udpeges for en 4-årig periode og/eller frem til næste redigering af NBV. Formanden for gruppen er ansvarlig for årligt at gennemlæse NBV med henblik på behov for opdatering/ændringer. Mindre ændringer kan – efter høring i arbejdsgruppen – tilføjes og herefter godkendes af DRS’ bestyrelse. Alle retningslinjer skal revideres hvert 4. år – men det kan gøres med hyppigere intervaller, såfremt formanden og arbejdsgruppen finder det nødvendigt – eller bestyrelsen opfordrer til det.

Ejerskab

DRS har ejerskab til NBV og kan ved behov overtage udarbejdelsen af NBV. De enkelte NBV offentliggøres, i alfabetisk rækkefølge, på DRS hjemmeside ved webmaster, når disse er godkendt af DRS bestyrelse.

Kommissoriet for U-NBV offentliggøres på DRS hjemmeside.

Habilitet

Alle medlemmer af U-NBV og de respektive underliggende NBV er forpligtiget til at opdaterer deres habilitet på Sundhedsstyrelsens relevante hjemmesider, hvortil der henvises.

Økonomi

Der er mulighed for refusion af udgifter til rejse og forplejning i forbindelse med NBV arbejdet.

Kontakt

Ved spørgsmål vedr. NBV, ret venligst henvendelse til formanden for Udvalget for Nationale Behandlingsvejledninger